நிலம் உங்கள் எதிர்காலம்: ஒரு ரியல் எஸ்டேட் ஏஜண்டின் குறிப்புகள் - Classi Blogger

நிலம் உங்கள் எதிர்காலம்: ஒரு ரியல் எஸ்டேட் ஏஜண்டின் குறிப்புகள்

This book is both practical (for those buying land and property) as well as academic. I am just half way through and the amount of detail covered is enormous. The author doesn’t leave any stones unturned. If you are going to invest your hard earned money in real estate, read this book (or at least the relevant sections) to get to know the massive bureaucratic machinery you are going to be dealing with if things go wrong, and ways to avoid it.

520

Natarajar Without BG 100x100

Data Entry 2